Välkommen till Hökens Samfällighet

Här hittar du lite information och tips som kan vara bra för dig som ska eller precis har flyttat hit.

Medlemsskap

Medlemskapet är obligatoriskt så när du flyttar in i din nya fastighet på Vråk- eller Hökstigen blir du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Som medlem äger du rätt att nyttja samfällighetens gemensamma anläggningar och du delar därmed solidariskt på föreningens gemensamma skötsel- och underhållskostnader. Som medlem är du delägare med 1/51 del i föreningen.

En av det första saker du bör göra när du flyttar hit är att kontakta styrelsen (via kontaktformuläret) och lämna dina kontaktuppgifter, telefonnummer och e.postadress. Dessa uppgifter är viktiga för styrelsens kommunikation med dig.

När dina kontaktuppgifter är registrerade kommer du få inloggningsuppgifter för att kunna ta del av mer matnyttig föreningsinformation här på hemsidan.

Avgifter

Varje kvartal debiteras fastighetens individuella värme- och vattenförbrukning samt samfällighetens gemensamma drifts- och underhållskostnader såsom t ex elkostnad för vägbelysning och undercentraler, snöröjning, renoverings- och investeringskostnader eller annat som årsstämman beslutat. Kvartalsavgiften ska vara inbetald till samfällighetens postgirokonto senast den femte i januari, april, juli och oktober och avgiftens storlek för just din fastighet framgår av kassörens meddelande och debiteringslängden beslutat av årsstämman.

Styrelsen förvaltar föreningen

Samfällighetens styrelse väljs av årsstämman. Styrelsens uppdrag är att förvalta och ansvara för underhållet av föreningens gemensamma anläggningar och ekonomiska förehavanden, upprätta föreningens budget, sköta vatten- och värmeavläsning, debitera kvartalsavgifter, teckna avtal för snöröjning med mera. Styrelsens ledamöter nomineras av en valberedning enligt vad som sägs i stadgarna. Styrelsen sammanträder vanligen 7-10 gånger per år.

På årsstämman behandlas föreningens förvaltning, balans- och resultaträkningar, revision, budget och debiteringslängd, motioner och förslag. Kallelse skickas ut 14 dagar i förväg. Motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari. En motion kan innehålla en fråga, en idé eller ett förslag som rör samfälligheten och som ska beslutas av stämman.

Värme och vatten

Samfälligheten har fjärrvärme från Södertörns Fjärrvärme som uppvärmningsform och det är inte tillåtet att byta till annan uppvärmningsform. Distributionen sker via två undercentraler som förser fastigheterna med värme och vatten, i ditt hus finns därför endast inkommande rör med avstängningsventiler samt vatten- och värmemätare. Husen har därför ingen egen värmeväxlare.

Fastighetens värme- och vattenförbrukning mäts individuellt för varje fastighet och din förbrukning debiteras genom kvartalsavgiften. Det innebär att du kan själv påverka din avgifts storlek genom att vara sparsam med din förbrukning. Vid varje verksamhetsår sker en ekonomisk avstämning mot budgeten och eventuellt en justering av din avgift.

El

Vattenfall är nätägare och varje fastighet har en egen elmätare. Du tecknar själv erforderliga elavtal med önskad eldistributör. Fastighetens anläggnings-ID står angivet på elräkningen.

Kabel-TV

I fastigheterna finns kabeltv-nät från ComHem framdraget med central distribution. Samfälligheten har ett gruppavtal med ComHem vilket ger ett grundläggande utbud av TV, bredband och telefoni som debiteras via kvartalsavgiften. Därtill finns möjlighet att köpa mer bandbredd, fler tv-kanaler etc direkt från ComHem med gruppavtalsrabatt. Läs mer om aktuellt utbud och teckna abonnemang på www.comhem.se. För mer information om gruppavtalet, kontakta styrelsen.

Sophämtning

Sophämtning sker vid egen tomtgräns och är obligatorisk. Varje fastighet abonnerar på sophämtningen från Södertörns Renhållning som erbjuder flera olika tjänster. För mer information, se https://www.srvatervinning.se/

Skötsel av området

Vi har ett gemensamt ansvar att hålla det rent och snyggt i området. Alla fastigheter på Vråk- och Hökstigen har delats in i s.k. miljögrupper som i korthet innebär att man vart tredje år har ett utökat ansvar för områdets skötsel. Det innebär även att man anordnar vår- och höststädningar där alla medlemmar förväntas delta och hjälpa till efter bästa förmåga, Ofta avslutas dagen med korvgrillning och samkväm..

Dessa dagar är ett utmärkt tillfälle att lära känna alla dina grannar.

Grannsamverkan

Tyvärr drabbas även vi av inbrott och skadegörelse ibland även om det är relativt sällsynt. Vi kan alla förebygga brott genom vaksamhet och att vara nyfiken. Inom föreningen har vi grannsamverkan vilket innebär att vi hjälper våra grannar att se efter deras egendom när dom är bortresta, vi är uppmärksamma på händelser utanför det normala och vi polisanmäler alla brott, stora som små..

Att du håller dina kontaktuppgifter i grannsamverkanslistan uppdaterad är väldigt viktigt om grannar eller styrelsen snabbt behöver komma i kontakt med dig medan du är bortrest. Det kan t ex ha inträffat något akut med värme-, vatten- eller avloppsnätet som gör att vi behöver tillträde till krypgrunden under din fastighet. Tänker du vara bortrest ett längre tag, lämna gärna en extranyckel till någon granne så är du på säkra sidan.

Fordonstrafik och parkering

Fordonstrafik är tillåten på stigarna men tänk på att din hastighet ska anpassas efter sikt och andra omständigheter. I området finns gott om lekande barn och skymda platser. Föreningen har gemensamt beslutat att hastighetsbegränsningen ska vara 10 km/h. Vi förutsätter att alla kör försiktigt!

Parkering av egna fordon ska i ske på egen tomt eller i eget garage. På varje gata finns ett mindre antal besöksparkeringar men dessa är reserverade för våra gäster. Det är inte tillåtet att parkera på våra grönytor eller på ett sätt som hindrar andras framkomlighet. Tänk också på att aldrig parkera på ett sätt som kan hindra utryckningsfordon, det kan vara fråga om liv och död.

Försäljning

Om du ska sälja din fastighet ska du lämna information om detta till styrelsen. De nya ägarna av ditt hus ska upplysas om samfällighetsföreningen och de rättigheter och skyldigheter som åligger alla medlemmar. Kvartalsavgifter betalas av den som äger fastigheten vid ingången till debiteringsperioden (kvartalet), eventuella avräkningar under pågående period överenskommes mellan säljare och köparen.

Med detta önskar vi i styrelsen dig hjärtligt välkommen till Vråk- och Hökstigen och vi hoppas att du kommer trivas här.