Hökens Samfällighetsföreningen består av 51 fastigheter på Vråk- och Hökstigen, två gemensamhetsanläggningar (undercentraler) för värme- och vatten med tillhörande individuella mätare i fastigheterna, två samlingslokaler, asfalterade vägar med vägbelysning, grönområden och lekplatser samt kulvertar med vatten- och avloppsledningar.

Området byggdes 1975 och föreningen bildades formellt 1976-09-27 genom ett anläggningsbeslut. Samfällighetens verksamhet omfattas av Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och verksamheten regleras genom stadgar.